පෑන් ඒෂියා බැංකුවට ව්‍යාපාර කිරීම අත්හිටුවමින් නිකුත් කර තිබූ නියෝගය තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ.
 
ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥා පනත හා දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝග අනුව යමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය විසින් එම තීරණය ගනු ලැබ තිබේ.
 
අදාළ බැංකුව සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන විමර්ශන තවදුරටත් පවත්වාගෙන යෑමේ අරමුණින් එම තීරණය ගෙන තිබේ.
 
මේ අනුව පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී.එල්.සී සමාගමේ ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවකු කරනු ලබන ව්‍යාපාර කටයුතු සහ ක්‍රියාකාරකම් එලෙස අත්හිටුවනු ඇත. 
 
මෙම නියාමන ක්‍රියාමාර්ගය අනුව රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා වන ප්‍රාථමික වෙන්දේසිවලට පෑන් ඒෂිය බැංකුවට සහභාගී වීමට නොහැකි බව අවධාරණය කරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙම නියාමන ක්‍රියාමාර්ගය පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් හා සේවාවලට බලපෑම් නොකරන බව ද සඳහන් කරයි. 
 
(055)