මෙරට පලතුරු බෝග වගා නිෂ්පාදනය සහ කාර්යක්ෂම කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතියකට තාක්ෂණික සහාය ලබාදීමට චීන රජය එකඟතාව පළ කර තිබේ.
 
මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ දකුණු - දකුණු සහයෝගීතා සංවිධානය එලෙස තාක්ෂණික සහයෝගය ලබාදීමට එකඟතාව පළ කර තිබේ.
 
කාර්යක්ෂම කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් දේශීය සහ අපනයන වෙළෙඳපොළට ගැලපෙන බෝග වෙළෙඳ කටයුතු ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
 
මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පලතුරු උද්‍යාන හා සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන සඳහා ආයෝජනය ආරක්ෂණය වැඩිවන පරිදි රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව ක්‍රමවේද ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ද සැලසුම් කර තිබේ.
 
 
(055)