නිමල කොඩිතුවක්කු         
 
කෘෂි නිශ්පාදන අපනයන වැඩසටහන යටතේ කෙසෙල් වර්ග චීනයට යැවීමට පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම  අමාත්‍ය මහින්ද අමරවිර මහතා පැවසීය.
 
ඒ අනුව ඇඹුල්, රත්කෙසෙල්, කෝලකුට්ටු වැනි කෙසෙල් වර්ග චීනයට යැවීමට පියවර ගන්නා බවද කෘෂිකර්ම ඇත්‍යවරයා සදහන් කළේය.
 
මෙයට අදාළ ගිවිසුමකටද චීනය සමග අත්සන් තබා ඇතැයි   මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.
 
එළවළු, පළතුරු ඇතුළු කෘෂි නිශ්පාදන අපනයනය කිරීම සඳහා රජය මේ වනවිට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.
 
එම වැඩපිළිවෙළට සමගාමීව තරුණ පිරිස් ගොවිබිමට නැඹුරු කිරීම සඳහා  වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.