බැංකු කාඩ්පත් භාවිත කරමින් සිදු වන වංචා වැළැක්වීම සඳහාත් බැංකු පද්ධතියේ සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මුදල්ව සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම සඳහාත් ලංකා ක්ලියර් (පෞද්ගලික) සමාගම සහ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හා එක්ව පියවර රැසක් ගෙන ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.
 
 
වංචනික ලෙස ක්‍රෙඩිට් (ණයපත්) හා ඩෙබිට් (හරපත්) ඇතුළු බැංකු කාඞ්පත් භාවිත කරමින් ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රවලින් (ඒ.ටි.එම්) මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමේ සිදුවීම් කිහිපයක් පසුගිය දින කිහිපයේදී වාර්තා වූ බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. 
 
 
මේ අනුව දැනට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගවලට අමතරව බැංකු ක්‍රමයේ සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මුදල්වල සුරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීම සඳහා වැඩිදුර ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතැයි ද මහ බැංකුව කියයි. 
 
 
ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ඒ.ටි.එම්) ජාලයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ඊ.එම්.වී. තාක්ෂණය සහිත කාඞ්පත් භාවිත කරන්නැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. දැනට භාවිත කරන ක්‍රෙඩිට් (ණයපත්) හා ඩෙබිට් (හරපත්) ඇතුළු බැංකු කාඞ්පත් ඊ.එම්.වී. තාක්ෂණයෙන් තොර නම් එම තාක්ෂණය සහිත කාඞ්පතක් ලබාදෙන්නැයි ගනුදෙනුකරුවන්ට අදාළ බැංකුවලින් ඉල්ලා සිටිය හැකි බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. 
 
 
ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ඒ.ටි.එම්) භාවිත කරමින් ගනුදෙනු කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු යැයි ද මහ බැංකුව කියයි. හඳුනාගත නොහැකි, අනවසර ගනුදෙනුවක්, කාඞ්පත අහිමි වී හෝ අස්ථානගත වීමේ හෝ සිදුවීමක් හෝ පිළිබඳ සිදුවීමක් වේ නම් කඩිනමින් ඒ පිළිබඳව අදාළ බැංකු දැනුවත් කරන්නැයි මහ බැංකුව ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. 
 
 (055)