කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ප්‍රධාන දර්ශකය වන සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද (2) ඒකක 21.92කින් ද ‘එස් ඇන්ඞ් පී’ ශ්‍රී ලංකා 20 මිල දර්ශකය ඒකක 12.64කින් ද පහත වැටිණි.

අද (2) දිනය අවසන් වනවිට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6,092ක් ලෙස දැක්වුණු අතර ඊයේ (1) එම දර්ශකය ඒකක 6,114.13ක් ලෙස දැක්විණි. ‘එස් ඇන්ඞ් පී’ ශ්‍රී ලංකා 20 මිල දර්ශකය ඊයේ (1) දිනය අවසන් වනවිට ඒකක 3,221.07ක් ලෙස දැක්වුණ අතර එය අද (2) ඒකක 3,208.43ක් දක්වා පහත වැටිණි.

මේ අනුව සියලු කොටස් මිල දර්ශකය සියයට 0.36කින් ද එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා මිල දර්ශකය සියයට 0.39කින් පහත වැටිණි.

055