කුඩා ප්‍රමාණයේ කිරි සැකසීමේ මධ්‍යස්ථාන 6ක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා යූරෝ මිලියන 13.9ක (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 2,514ක) සහනදායී ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදීමට ප්‍රංශ රජය එකඟතාව පළ කර තිබේ. 
 
යෝජිත ව්‍යාපෘතිය මගින් දිනකට පැස්ටරීකරණය සහ ජීවානුකරණය කරන ලද කිරි ලීටර් 4,500ක් පමණ නිෂ්පාදනය කළ හැකිවන පරිදි කලින් තෝරාගන්නා ලද කුඩා පරිමාණයේ කිරි නිෂ්පාදන සැකසීමේ සමූපකාර සමිති සහ සංවිධාන 6ක් නවීන උපකරණ ස්ථාපිත කරමින් නවීකරණය කිරීමට අපේක්ෂිත යැයි ද මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 
 
ශ්‍රී ලංකාව වසර 2020 වනවිට කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවලින් ස්වංයපෝෂිත කිරීමේ ඉලක්කයට සමගාමීව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ. 
 
කිරි නිෂ්පාදන සඳහා වන දේශීය ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතර වන පරතරය අවම කිරීම සඳහා ද මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් දායකත්වය ලැබෙනු ඇතැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය කියයි. 

055