ලෝ ප්‍රකට ඇපල් සමාගම තම සේවාදායකයන්ට ලබාදෙන සේවා තවදුරටත් පහසු කිරීමේ අරමුණින් ඩිජිටල් සේවා සපයන ‘ටෙක්ෂර්’ සමාගම මිලදී ගැනීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.

සඟරා සේවා සපයන සමාගමක් සහ මෘදුකාංගයක් වන ‘ටෙක්ෂර්’ මිලදී ගැනීමත් සමඟ ඇපල් භාවිත කරන්නන්ට විවිධ සමාගම් ප්‍රකාශයට පත් කරන සඟරාවල ලිපිවලට පහසුවෙන් ප්‍රවේශවීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

එපමණක් නොව මාසික දායක මුදල් යටතේ පවත්නා සඟරාවල ලිපිවලට ද අදාළ මුදල් ගෙවීමෙන් පහසුවෙන් කියවීමේ හැකියාව ඇපල් දුරකතන භාවිත කරන්නන්ට හැකියාවේ ලැබෙනු ඇත. 

‘නෙක්ස්ට් ඉෂූ මීඩියා’ සමාගමට ‘ටෙක්ෂර්’ සමාගම අයත්ව තිබිණි. ‘නෙක්ස්ට් ඉෂූ මීඩියා’ යනු හර්ස්ට් සඟරාව, මෙරාදිත්, නිව්ස්, රොජර්ස් මීඩියා, කොන්දේ නාස්ට් සහභාගිත්වයෙන් ස්ථාපිත කරන ලද හවුල් සමාගමකි. 

මූල්‍ය කොන්දේසි, මෙම මිලදී ගැනීම පිළිබඳ යනාදිය තොරතුරු අනාවරණය කිරීම ඇපල් සමාගම ප්‍රතික්ෂේප කර  තිබිණි.


රොයිටර්  055