අවුරුදු අසිරිය

කොණ්ඩ කැවුම්

අවුරුදු කාලයත් සමග බොහෝ සිංහල ගෙවල් වල හදන ජනප්‍රිය කෑමක් තමයි කොණ්ඩ කෑවුම්. ග

වැඩිපුර

කොකිස්

  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හාල් කිලෝ 1 පැසුණු පොල් ගෙඩියක කිරි බිත්තර-2

වැඩිපුර

අවුරුදු සැණකෙලි හා ක්‍රීඩා

අලුත් අවුරුදු කාලය තරම් සැණකෙළියටත් ක්‍රීඩාවටත් සුදුසු කාලයක් නැති තරම්ය. ඒ

වැඩිපුර

අවුරුද්දට නැතිව ම බැරි බුලත්

අලුත් අවුරුද්දේ විශේෂ තැනක් හිමිවන්නේ බුලතටයග අතීත ගොවි සමාජයට බුලත් නැති

වැඩිපුර