අවුරුදු අසිරිය


කන්ද උඩරටින් හැදෙන හත්මාළුව

හත්මාළුව සාදා ගන්නා ආකාරය ගැන දැන ගැනීමට පෙර හත්මාළුව ආහාරය සඳහා භාවිතා කරන්න

වැඩිපුර

එරබදු මල් පිපීලා

අවුරුද් ළඟ එද්දි මුළු මහත් පරිසරයම අලංකාරවත් කරන මල් විශේෂයයි එරබදු. ඇතැම් පෙදෙස්

වැඩිපුර

කොකිස්

  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හාල් කිලෝ 1 පැසුණු පොල් ගෙඩියක කිරි බිත්තර-2

වැඩිපුර