අවුරුදු අසිරිය


මුං කැවුම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බැදගත් හාල්පිටි 1 kg  බැදගත් මුංපිටි 750 g පැණි අඩ

වැඩිපුර