අවුරුදු අසිරිය

ආස්මී

අවශ්‍ය දේ හාල්පිටි 1kg දවුල් කුරුදු කොළ ටිකක් පොල් බෑයක පමණ කිරි (කෝප්ප 02) පැ

වැඩිපුර